Đề 1 HSK 1

HSK (Cấp 1)gồm 2 phần

1.Nghe( 20 câu, khoảng 15 phút
2.Đọc hiểu( 20 câu, khoảng 17 phút

Sau khi nghe kết thúc, có 3 phút điền đáp án.
Toàn bộ phần thi khoảng 40 phút (Bao gồm 5 phút thời gian điền thông tin thí sinh)

Lưu ý:Đối chiếu đáp án nội dung file nghe TẠI ĐÂY

I. NGHE

Phần 1: Câu 1-5

Câu 1

 

 

A. Đúng
B. Sai
Câu 2

A. Đúng
B. Sai
Câu 3

A. Đúng
B. Sai
Câu 4

A. Đúng
B. Sai
Câu 5

A. Đúng
B. Sai

Phần 2: Câu 6-10

Câu 6

                                                             

A.  
B.  
C.  
Câu 7

A.
B.
C.
Câu 8

A.
B.
C.
Câu 9

A.
B.
C.
Câu 10

A.
B.
C.

Phần 3: Câu 11-15

Câu 11

A.
B.
C.
D.
E.
F.
Câu 12

A.
B.
C.
D.
E.
F.
Câu 13

A.
B.
C.
D.
E.
F.
Câu 14

A.
B.
C.
D.
E.
F.
Câu 15

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Phần 4: Câu 16-20

Câu 16

A. hē chá 喝茶 
B. kàn diànyǐng 看电影 
C. xuéxí Hànyǔ 学习汉语 
Câu 17

  

A. tàixiǎo 太小 
B. hěn piàoliang 很漂亮 
C. rén hěn shǎo 人很少 
Câu 18

  

A. 7 ge yuè  个月 
B. 7 suì 岁 
C. 8 suì 岁 
Câu 19

  

A. tóngxué 同学 
B. lǎoshī 老师 
C. yīshēng 医生 
Câu 20

  

A. Zhōngguó 中国 
B. fànguǎnr  饭馆儿 
C. huǒchēzhàn 火车站 

Học thử miễn phí