Luyện dịch Bài 1 Hán 3

Luyện dịch Bài 1 Hán 3

2019-10-14 13:00:34    14
Luyện dịch một số câu bổ trợ theo bài 1 - Hán ngữ 3
Luyện dịch Bài 2 Hán 3

Luyện dịch Bài 2 Hán 3

2019-10-14 13:16:43    10
Luyện dịch một số câu bổ trợ theo bài 2 - Hán ngữ 3