GMG Việt nam - Gioitiengtrung.vn

Đề nói HSKK Sơ cấp 1

Đề SC 01

2019-07-09 09:34:04    18902
Thực hành làm đề thi nói khẩu ngữ HSKK Sơ cấp
Đề nói HSKK Sơ cấp 2

Đề SC 02

2019-07-09 16:19:02    7031
Thực hành làm đề thi nói khẩu ngữ HSKK Sơ cấp
Đề SC 03

Đề SC 03

2019-07-09 16:30:07    3326
Thực hành làm đề thi nói khẩu ngữ HSKK Sơ cấp
Đề SC 04

Đề SC 04

2019-07-10 09:15:47    1483
Thực hành làm đề thi nói khẩu ngữ HSKK Sơ cấp
Đề SC 05

Đề SC 05

2019-07-10 09:21:01    1353
Thực hành làm đề thi nói khẩu ngữ HSKK Sơ cấp
Đề SC 06

Đề SC 06

2019-07-10 09:26:29    1201
Thực hành làm đề thi nói khẩu ngữ HSKK Sơ cấp
Đề SC 06

Đề SC 07

2019-07-10 09:37:46    1105
Thực hành làm đề thi nói khẩu ngữ HSKK Sơ cấp
Đề SC 08

Đề SC 08

2019-07-10 09:50:57    1332
Thực hành làm đề thi nói khẩu ngữ HSKK Sơ cấp
Đề SC 09

Đề SC 09

2019-07-10 09:56:44    1558
Thực hành làm đề thi nói khẩu ngữ HSKK Sơ cấp
Đề SC 10

Đề SC 10

2019-07-10 10:03:26    2106
hực hành làm đề thi nói khẩu ngữ HSKK Sơ cấp

Học thử miễn phí