GMG Việt nam - Gioitiengtrung.vn

Câu 1:

一,

您好!鸡蛋怎么卖?

Câu 2:

二,

我昨晚八点就睡觉了。

Câu 3:

三,

你的猫眼睛真大!

Câu 4:

四,

五号运动员球打得真好!

Câu 5:

五,

孩子们很快乐。

Câu 6:

六,

下雨了!我们回家吧。

Câu 7:

七,

希望这本书对你的学习有帮助。

Câu 8: (WEB KHÔNG CÓ CÂU 8, SÓT CÂU 8)

八,

 

Câu 9:

九,

我准备去游泳,你去吗?

Câu 10:

十,

医生,我的身体怎么样了?

Câu 11:

十一,

A:这是什么茶?真好喝。

B:红茶,我上次去中国的时候买的。

Câu 12:

十二,

A:这些报纸都不要了吗?

B:是的,这儿都是去年的。

Câu 13:

十三,

A:我今天穿这件红色的怎么样?

B:我觉得那件白色的好看。

Câu 14:

十四,

A:电影快开始了。你到哪儿了?

B:我在出租车上,可能还要十分钟。

Câu 15:

十五,

A:那是谁的桌子?东西真少!

B:小天的。

Câu 16:

十六,

A:姐姐你在做什么?

B:我正在洗菜呢。有事儿吗?

Câu 17:

十七,

A:谢谢你送我来机场。

B:不客气。快进去吧,再见!

Câu 18:

十八,

A:小姐,您还要别的东西吗?

B:不要了,给你钱。

Câu 19:

十九,

A:你的手机找到了?

B:找到了, 中午那家饭店的服务员帮我找回来的。

Câu 20:

二十,

A:我给您介绍一下,这是我妻子。

B:你好!很高兴认识你。

Câu 21:

二十一,

A:李小姐今天不上班吗?

B:是的。她去旅游了,星期五回来。

问:李小姐哪天回来?

Câu 22:

二十二,

A:请问最里面这块手表多少钱?

B:860.

问:那块手表多少钱?

Câu 23:

二十三,

A:我昨天在公共汽车上看见白老师了。

B:是吗?他现在怎么样?

问:女的看见谁了?

Câu 24:

二十四,

A:您看,让新来的学生坐哪儿?

B:张明旁边还没有人,就坐那儿吧。

问:他们最可能在哪儿?

Câu 25:

二十五:

A:你哪个题不会做?

B:第九题,你帮我看看。

问:男的在做什么?

Câu 26:

二十六,

A:喂!你好,你们宾馆还有房间吗?

B:对不起。今天没有房间了。

问:女的为什么说对不起?

Câu 27:

二十七,

A:我现在每天晚上都去学校跑步。

B:我也想去,今晚一起吧。

问:男的晚上想去做什么?

Câu 28:

二十八,

A:明天天很冷,可能会下雪,你多穿点儿衣服。

B:知道了。我就穿我昨天买的大衣。

问:明天天气怎么样?

Câu 29:

二十九,

A:小高怎么没来跳舞?

B:他生病了。

问:小高怎么了?

Câu 30:

三十,

A:你早上想吃什么?

B:面条吧,很长时间没吃了。

问:女的想吃什么?

Câu 31:

三十二,

A:你每天几点去上班?

B:我都是七点出门。

A:怎么这么早?

B:我家离公司有些远所以要早点儿走。

问:女的为什么那么早出门?

Câu 32:

三十一,

A:你从上午学习到现在,累了吧?

B:有点儿。

A:来!吃个水果,休息休息。

B:好的。谢谢。

问:男的现在觉得怎么样?

Câu 33:

三十三,

A:妈!您不是想要只猫吗?

B:是。怎么了?

A:我有个朋友姓王。他说可以送您一只。

B:真的?太好了。

问:女的想要什么?

Câu 34:

三十四,

A:左小姐的病好了吗?

B:没有。她打电话说还要住一个星期院。

A:我们下去医院看看她吧。

B:好的。真希望她能快点儿好。

问:左小姐现在在哪儿?

Câu 35:

三十五,

A:你怎么去北京?

B:飞机票太贵,我坐火车去。

A:坐火车要几个小时?会不会太慢?

B:现在火车也很快,四个小时就到了。

问:女的怎么去北京?

 

 

 

 

 

 

Câu hỏi thường gặp

Thẻ sau khi hết có được gia hạn không ạ hay phải mua thẻ khác?
Thẻ sau khi hết có được gia hạn không ạ hay phải mua thẻ khác?
Học với giáo viên ntn ?
Học với giáo viên ntn ?
Các gói học online
Các gói học online

Câu chuyện học viên

Nguyễn Thị Hương - Học Viên T02

hương

Nguyễn Thị Hương - Học Viên T02

 Lê Thị Thắm - Học Viên T06

thắm

Lê Thị Thắm - Học Viên T06

Nguyễn Trung Oánh - Học Viên T07

oánh

Nguyễn Trung Oánh - Học Viên T07

Hà Diễm

diem

Hà Diễm

Trần Mai Phương

phương

Trần Mai Phương

theme/frontend/images/noimage.png

Học thử miễn phí