GMG Việt nam - Gioitiengtrung.vn

Câu 1:

一,

今天的报纸来了吗?

Câu 2:

二,

走!我们打篮球去。

Câu 3:

三,

姐!你看见我的手表了吗?

Câu 4:

四,

他还在睡觉。

Câu 5:

五,

我去把苹果洗一洗。

Câu 6:

六,

路上有很多人。

Câu 7:

七,

没关系。我这儿还有两个。

Câu 8:

八,

医生让您多吃些鱼。

Câu 9:

九,

读书的时候我很快乐。

Câu 10:

十,

妈妈!送给您。希望您喜欢。

Câu 11:

十一,

A:老师!这个题我不会做。

B:你看着,要这样做。

Câu 12:

十二,

A:你怎么了?这么高兴?

B:我买到了两张明天晚上的票。

Câu 13:

十三,

A:今天小猫听话吗?

B:不听话。它要去外面。

Câu 14:

十四,

A:已经快十点了。儿子怎么还不起床?

B:他可能生病了。

Câu 15:

十五,

A:先生。您看这件怎么样?

B:还可以。这件多少钱?

Câu 16:

十六,

A:家里鸡蛋不多了。

B:那我下班后去买几斤。

Câu 17:

十七,

A:我的洗衣机出问题了。你们能来帮我看看吗?

B:好的!没问题。

Câu 18:

十八,

A:这儿就是你的房间。怎么样?

B:很好!谢谢你。

Câu 19:

十九,

A:工作做完了。真累!

B:忙完了?下午好好休息一下吧。

Câu 20:

二十,

A:这个会不会有点儿小?

B:不小。我的东西都在里面了。

Câu 21:

二十一,

A:爸。你早上吃药了吗?

B:我不想吃了。我已经好了。

问:男的为什么不想吃药?

Câu 22:

二十二,

A:请进!您找谁?

B:您好!请问,高小姐在吗?

问:女的在做什么?

Câu 23:

二十三,

A:明天是晴天我和同学去游泳,你去吗?

B:好!我很长时间没运动了。

问:明天天气怎么样?

Câu 24:

二十四,

A:今天怎么穿得这么漂亮?

B:今天是我生日,我男朋友要来一起吃饭。

问:女的要和谁一起吃饭?

Câu 25:

二十五:

A:你从六岁就开始学习唱歌了?

B:不!是四岁。

问:男的四岁开始学习什么?

Câu 26:

二十六,

A:你叫什么名字?

B:我姓白,叫白雪。您叫我小白就可以了。

问:女的姓什么?

Câu 27:

二十七,

A:你是哪年来北京的?

B:2008年,比你早一年。

问:女的是哪年来北京的?

Câu 28:

二十八,

A:这个电脑怎么卖?

B:五千八。它是卖得最好的。

问:这个电脑卖多少钱?

Câu 29:

二十九,

A:你怎么没坐飞机?

B:我没坐过船,所以就坐船来了。

问:男的是怎么来的?

Câu 30:

三十,

A:你在哪个教室上课?这个吗?

B:不是。我在右边那个大教室。

问:他们现在最可能在哪儿?

Câu 31:

三十一,

A:您现在身体怎么样?

B:还可以。医生让我多运动。

A:是要多运动,您的小狗呢?

B:在这儿。在桌子后面。

问:小狗在哪里?

Câu 32:

三十二,

A:你吃水果吗?

B:不吃。我中午吃了很多米饭。

A:那喝点儿水吧。

B:好的。谢谢!

问:男的中午吃什么了?

Câu 33:

三十三,

A:你这次能休息几天?

B:一个星期。我们去旅游吧。

A:好!你想去哪儿?

B:我还没想好呢。

问:他们想做什么?

Câu 34:

三十四,

A:你向左边看。

B:看什么?小汽车?

A:小汽车里面是谁?

B:我哥?他买新车了?

问:谁买新车了?

Câu 35:

三十五,

A:那本书我一个小时就看完了。

B:这么快?看懂了吗?

A:不太懂。所以看得快。

B:你是因为看得快所以看不懂吧?

问:女的是什么意思?

Câu hỏi thường gặp

Thẻ sau khi hết có được gia hạn không ạ hay phải mua thẻ khác?
Thẻ sau khi hết có được gia hạn không ạ hay phải mua thẻ khác?
Học với giáo viên ntn ?
Học với giáo viên ntn ?
Các gói học online
Các gói học online

Câu chuyện học viên

Nguyễn Thị Hương - Học Viên T02

hương

Nguyễn Thị Hương - Học Viên T02

 Lê Thị Thắm - Học Viên T06

thắm

Lê Thị Thắm - Học Viên T06

Nguyễn Trung Oánh - Học Viên T07

oánh

Nguyễn Trung Oánh - Học Viên T07

Hà Diễm

diem

Hà Diễm

Trần Mai Phương

phương

Trần Mai Phương

theme/frontend/images/noimage.png

Học thử miễn phí